การเล่นประจำวัน

2015-08-26 15:08:38

การเล่นประจำวัน 
ดันเจี้ยนคลิกปุ่มดันเจี้ยนด้านบนมุมขวาของหน้าหลัก,สามารถดู
หน้าต่างดันเจี้ยนได้

1)ดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง
1) Skull King Palace

l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
2) Immortal footprint border
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
3) Postglacial hall
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
4) Gordon King palace
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
5) Chamber of Baroque
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
6) Davy aquatorium
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
7) Fiery Cave
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม
8) Omen temple
l  โหมดธรรมดา:อวยพร+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีเขียวตามเหมาะสม
l  โหมดชั้นยอด:วิญญาณ+ชีวิต+อัตราการเกิดอุปกรณ์สีฟ้าตามเหมาะสม
l  โหมดนรก:มายัน+ล้างหลอม+อัตราเกิดชีวิต+อุปกรณ์สีม่วงตามเหมาะสม  

การเล่นประจำวัน